Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta to okresowe świadczenie pieniężne wypłacane regularnie przez instytucję ubezpieczeniową osobom, które są czasowo lub stale niezdolne do pracy zawodowej. Wypłacane jest w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.
Osoba, która utraciła możliwość pracy zgodnej z jej kwalifikacjami, jest osobą częściowo niezdolną do pracy, natomiast osoba, która utraciła całkowicie możliwość wykonywania pracy jest osobą całkowicie niezdolną do pracy.
Aby spełnić warunki wymagane do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, trzeba spełnić następujące warunki:
– trzeba być niezdolnym do pracy
– trzeba posiadać wymagany do wieku staż ubezpieczenia, zarówno okres składkowy jak i nieskładkowy, który przedstawia się następująco:
~ kiedy potencjalny rencista ma dwadzieścia lat, jego okres składkowy i nieskładkowy w stażu ubezpieczenia, musi wynosić co najmniej rok,
~ kiedy potencjalny rencista ma ukończone dwadzieścia lat, a nie ukończone dwadzieścia dwa lata, jego okres składkowy i nieskładkowy w stażu ubezpieczenia, musi wynosić co najmniej dwa lata,
~ kiedy potencjalny rencista ma ukończone dwadzieścia dwa lata, a nie ukończone dwadzieścia pięć lat, jego okres składkowy i nieskładkowy w stażu ubezpieczenia, musi wynosić co najmniej trzy lata,
~ kiedy potencjalny rencista ma ukończone dwadzieścia pięć lat, a nie ukończył trzydziestego roku życia, jego okres składkowy i nieskładkowy w stażu ubezpieczenia, musi wynosić co najmniej cztery lata,
~ po ukończeniu trzydziestu lat staż ubezpieczenia potencjalnego rencisty, wraz z okresami składkowymi i nieskładkowymi musi przekraczać pięć lat, z tym że muszą one przypadać w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem, w którym został złożony wniosek o rentę lub przed dniem, w którym powstała niezdolność do pracy
– jeśli niezdolność do pracy pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej, albo w ciągu osiemnastu miesięcy od ustania tych okresów, chyba że osoba zainteresowana jest całkowicie niezdolna do pracy lub jeśli interesant jest kobietą i ma co najmniej dwudziestoletni staż pracy, lub jest mężczyzną i ma co najmniej dwudziestopięcioletni staż pracy.
Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może uznać, że powyższe warunki zostały spełnione, jeśli osoba zainteresowana została zgłoszona do ubezpieczenia przed ukończeniem osiemnastego roku życia oraz jeśli w ciągu sześciu miesięcy od ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej podjęła pracę i został objęta ubezpieczeniem i do dnia, w którym stała się niezdolny do pracy miała bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi sześć miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.
Prawo do renty nabywa się w dniu, w którym przyszły rencista spełnia wszystkie warunki wymagane do jej przyznania.
Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł przyznać świadczenie, przyszły rencista musi złożyć odpowiedni wniosek. Data złożenia wniosku decyduje o tym, od kiedy świadczenie zostanie przyznane.
JAK OBLICZYĆ RENTĘ
Aby obliczyć wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy dodajemy do siebie:
– 24 procent kwoty bazowej
– po 1,3 procent podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych uwzględniając pełne miesiące
– po 0,7 procent podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych uwzględniając pełne miesiące
– po 0,7 procent podstawy wymiaru za każdy rok okresu, który brakuje do pełnych dwudziestu pięciu lat stażu ubezpieczenia, zarówno okresów składkowych i nieskładkowych, liczonych od dnia, w którym osoba uprawniona złoży wniosek o rentę, do dnia, w którym osiągnąłby wiek sześćdziesięciu lat
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi siedemdziesiąt pięć procent renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Jeżeli renta rencisty jest niższa niż od kwoty najniższej renty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy ją do tej kwoty. To samo nastąpi w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest w stanie ustalić podstawy wymiaru świadczenia.
W chwili obecnej najniższe kwoty rent prezentują się następująco:
– renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi 1029,80 złotych,
– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 772,35 złotych, – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1235,76 złotych,
– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wynosi 926,82 złotych.
Przy ustalaniu wysokości renty występują pewne ograniczenia. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty nie może być wyższy niż dwieście pięćdziesiąt procent oraz wysokość renty nie może być wyższa niż obliczona podstawa wymiaru.
Jeśli osoba zainteresowana rentą z tytułu niezdolności do pracy posiada już prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przysługuje mu prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy osoba zainteresowana rentą z tytułu niezdolności do pracy spełnia warunki do uzyskania emerytury.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here