Jak szybko dostać kredyt przez Internet?

Jak szybko dostać kredyt przez Internet?

Jedną z głównych cech charakterystycznych kredytów pozabankowych oraz pożyczek online jest to, że spłata zadłużenia odbywa się w jednej racie przed datą zakończenia kredytu zawartej na umowie. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż każda ze stron wie, jakie są jej obowiązki wobec drugiej strony oraz liczy się z konsekwencjami, które mogłyby się wiązać w przypadku niewywiązania się z zapisów, które zostały zawarte na umowie kredytowej. Pozostaje jednak pytanie: Czy opłaca się brać pożyczki przez Internet w 15 minut?

Umowa kredytowa jest prawnie poparta rozporządzeniem ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 oraz w przepisach Kodeksu Cywilnego. Pożyczkobiorca ma wtedy pewność, że branie kredytu jest zgodne z prawem. Warto więc prześwietlić firmę, która udziela nam kredytu, czy aby na pewno działają zgodnie z prawem. Bez tego możemy ponieść bardzo poważne konsekwencje nie tylko pieniężne, ale również prawne. Lepiej więc czytać każdą umowie po kilka razy, aby nie mieć żadnych wątpliwości.

Co mówią statystyki? W roku 2018 kredyty do kwoty 1000 zł stanowiły ok. 80% całości rynku kredytowego. Co to oznacza? Polacy w dużej mierze nie lubią brać kredytów, które spowodują, że będą nim obciążeni przez sporą ilość czasu oraz na dużą ilość pieniędzy. Nie ma w tym nic dziwnego. Jeżeli bierzemy kredyt, to naszym celem nadrzędnym jest jego błyskawiczna spłata, aby wszelkie długi nie zaprzątały nam głowy w trakcie życia codziennego. Warto zatem rozważyć dokładną kwotę, którą chcemy pożyczyć.

Pożyczki przez Internet są często pod ostrzałem krytyków. Uznają to za produkt bardzo ryzykowny i nie warto w ogóle wchodzić na strony związane z tego typu kredytami. Prawda jest taka, że problemy w pożyczkach internetowych są, wtedy kiedy przekroczymy termin spłaty długu. Wtedy również pojawiają się pierwsze odsetki oraz poważniejsze problemy. Jeżeli spłacamy wszystko w czasie, nie mamy się czego obawiać. Pożyczki w internecie to już dojrzały rynek, więc czasy internetowych oszustów na szczęście odchodzą w zapomnienie.

Jak wyglądają jednak koszty związany z braniem pożyczek przez Internet? Koszty możemy podzielić na 3 ważne grupy: opłaty, które są związane z samym udzieleniem pożyczki, opłaty związane z przedłużeniem pożyczki oraz koszty związane z przekroczeniem terminu spłaty pożyczki. Są to trzy najpopularniejsze rodzaje opłat związane z udzielaniem pożyczek online. Jeżeli firma, z której chcemy brać kredyt, wymaga większej ilości opłat, warto się zastanowić nad zmianą firmy pożyczkowej.

Jak wygląda jednak sama branża pożyczek online? Sama branża kredytów krótkoterminowych działa w Polsce od 20 lat, więc można powiedzieć, że jest to rynek, który na dobre zadomowił się na polskim rynku. Na chwilę obecną największą firmą kredytową tego rodzaju jest Provident, który pochłania największe udziały na rynku oraz posiada największą ilość pracowników biurowych i agentów działających w terenie, aby oferować kredyty krótkoterminowe osobom, które wolą załatwiać sprawy w formalne w swoich domach.

Dla kogo są przeznaczone pożyczki krótkoterminowe? Przede wszystkim dla klientów świadomych. Firma przed przyznaniem kredytu, nie analizuje sytuacji finansowej klienta. To on sam musi podjąć racjonalną decyzję o wzięciu kredytu, gdyż w przypadku braku spłaty, to on będzie musiał się liczyć z nieprzyjemnościami ze strony firmy pożyczkowej. Rozwaga jest bardzo ważną cechą w przypadku brania kredytów krótkoterminowych przez Internet.

Ostatnie badania wskazują jednak na bardzo dużą wadę polskiego społeczeństwa. Prawie połowa Polaków w ogóle nie czyta zapisów umowy. Są to bardzo złe statystyki, gdyż często tak naprawdę nie wiemy, jakie konsekwencje mogą wiązać się z brakiem spłaty kredytu w określonym czasie. Duża ilość ludzi nie czyta regulaminów, gdyż sądzą, że każda umowa jest skomponowana tak samo i raczej nic nie powinno ich niemile zaskoczyć. Należy wspomnieć, że różnice istnieją i to ogromne. Każda firma posiada swoją politykę prawną i finansową, więc nonszalanckie podchodzenie do czytania regulaminów może bardzo źle się skończyć dla pożyczkobiorcy.

Jaką firmę pożyczkową wybrać? Obecnie na rynku jest bardzo duża konkurencja. Nowe firmy powstają praktycznie każdego dnia. Dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji, jest znalezienie w sieci porównywarek kredytowych, które w przystępny sposób pokażą, jak wygląda wiele firm pożyczkowych w jednym zestawieniu. Czarno na białym będziemy widzieć, z jakiej oferty warto skorzystać, a którą należy omijać szerokim łukiem, aby nie narazić się na dodatkowe nieprzyjemności prawne oraz finansowe.

Na sam koniec warto wspomnieć, że sytuacja wielu gospodarstw domowych w Polsce znacznie się poprawiła, lecz nadal są osoby lub nawet całe rodziny, dla których pożyczki terminowe są ostatnią deską ratunku. Potrzebują oni pieniędzy na różne cele, np. wyżywienie, samochód, bieżące rachunki, rozrywka. Istnieje cała gama zapotrzebowań konsumentów, a zadaniem firmy pożyczkowych w Internecie jest dotarcie do nich i zaoferowanie konkretnej propozycji.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta to okresowe świadczenie pieniężne wypłacane regularnie przez instytucję ubezpieczeniową osobom, które są czasowo lub stale niezdolne do pracy zawodowej. Wypłacane jest w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.
Osoba, która utraciła możliwość pracy zgodnej z jej kwalifikacjami, jest osobą częściowo niezdolną do pracy, natomiast osoba, która utraciła całkowicie możliwość wykonywania pracy jest osobą całkowicie niezdolną do pracy.
Aby spełnić warunki wymagane do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, trzeba spełnić następujące warunki:
– trzeba być niezdolnym do pracy
– trzeba posiadać wymagany do wieku staż ubezpieczenia, zarówno okres składkowy jak i nieskładkowy, który przedstawia się następująco:
~ kiedy potencjalny rencista ma dwadzieścia lat, jego okres składkowy i nieskładkowy w stażu ubezpieczenia, musi wynosić co najmniej rok,
~ kiedy potencjalny rencista ma ukończone dwadzieścia lat, a nie ukończone dwadzieścia dwa lata, jego okres składkowy i nieskładkowy w stażu ubezpieczenia, musi wynosić co najmniej dwa lata,
~ kiedy potencjalny rencista ma ukończone dwadzieścia dwa lata, a nie ukończone dwadzieścia pięć lat, jego okres składkowy i nieskładkowy w stażu ubezpieczenia, musi wynosić co najmniej trzy lata,
~ kiedy potencjalny rencista ma ukończone dwadzieścia pięć lat, a nie ukończył trzydziestego roku życia, jego okres składkowy i nieskładkowy w stażu ubezpieczenia, musi wynosić co najmniej cztery lata,
~ po ukończeniu trzydziestu lat staż ubezpieczenia potencjalnego rencisty, wraz z okresami składkowymi i nieskładkowymi musi przekraczać pięć lat, z tym że muszą one przypadać w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem, w którym został złożony wniosek o rentę lub przed dniem, w którym powstała niezdolność do pracy
– jeśli niezdolność do pracy pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej, albo w ciągu osiemnastu miesięcy od ustania tych okresów, chyba że osoba zainteresowana jest całkowicie niezdolna do pracy lub jeśli interesant jest kobietą i ma co najmniej dwudziestoletni staż pracy, lub jest mężczyzną i ma co najmniej dwudziestopięcioletni staż pracy.
Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może uznać, że powyższe warunki zostały spełnione, jeśli osoba zainteresowana została zgłoszona do ubezpieczenia przed ukończeniem osiemnastego roku życia oraz jeśli w ciągu sześciu miesięcy od ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej podjęła pracę i został objęta ubezpieczeniem i do dnia, w którym stała się niezdolny do pracy miała bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi sześć miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.
Prawo do renty nabywa się w dniu, w którym przyszły rencista spełnia wszystkie warunki wymagane do jej przyznania.
Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł przyznać świadczenie, przyszły rencista musi złożyć odpowiedni wniosek. Data złożenia wniosku decyduje o tym, od kiedy świadczenie zostanie przyznane.
JAK OBLICZYĆ RENTĘ
Aby obliczyć wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy dodajemy do siebie:
– 24 procent kwoty bazowej
– po 1,3 procent podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych uwzględniając pełne miesiące
– po 0,7 procent podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych uwzględniając pełne miesiące
– po 0,7 procent podstawy wymiaru za każdy rok okresu, który brakuje do pełnych dwudziestu pięciu lat stażu ubezpieczenia, zarówno okresów składkowych i nieskładkowych, liczonych od dnia, w którym osoba uprawniona złoży wniosek o rentę, do dnia, w którym osiągnąłby wiek sześćdziesięciu lat
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi siedemdziesiąt pięć procent renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Jeżeli renta rencisty jest niższa niż od kwoty najniższej renty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy ją do tej kwoty. To samo nastąpi w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest w stanie ustalić podstawy wymiaru świadczenia.
W chwili obecnej najniższe kwoty rent prezentują się następująco:
– renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi 1029,80 złotych,
– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 772,35 złotych, – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1235,76 złotych,
– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wynosi 926,82 złotych.
Przy ustalaniu wysokości renty występują pewne ograniczenia. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty nie może być wyższy niż dwieście pięćdziesiąt procent oraz wysokość renty nie może być wyższa niż obliczona podstawa wymiaru.
Jeśli osoba zainteresowana rentą z tytułu niezdolności do pracy posiada już prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przysługuje mu prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy osoba zainteresowana rentą z tytułu niezdolności do pracy spełnia warunki do uzyskania emerytury.

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

Praca to owoc naszego rozwoju, poszukiwania kolejnych możliwości, zdobywania wiedzy, a także poznawania osób, które będą nas wspomagać i którym będzie można bez problemu zaufać. Jednocześnie szukamy możliwości, które sprawią, abyśmy mogli wyjść, jak najlepiej podpisując kolejne umowy. Nietrudno bowiem o sytuacje, kiedy osoba postawiona wyżej i lepiej obeznana w prawie, stara się wykorzystać naszą niewiedzę i sytuację na swoją korzyść. Zdarza się, że podsuwana jest pracownikowi umowa zlecenie na zasadach umowy o pracę. Staje się to niekorzystne dla pracownika, który nie ma w ten sposób zapisanego ubezpieczenia, prawa do urlopu, czy prawa do zasiłków, ale jednocześnie jest zmuszona do pracy w określonych godzinach w określonym miejscu, co jest typowe dla umowy o pracę i co jest podstawową różnicą w stosunku do umowy zlecenia, która pozwala pracować danej osobie w elastycznych godzinach, takich, których uważa dla siebie za najlepsze. Są jednak osoby, które chcą działać bardziej niezależnie i wybierają, takie opcje, jak np. działalność gospodarcza jednoosobowa. Wiąże się to oczywiście ze znacznie większymi obowiązkami, np. zadbaniem samodzielnie o koszty, jak np. ubezpieczenie, które nie jest opłacane przez pracodawcę, jednakże nawet po odliczeniu tych dodatkowych kosztów, osoba wychodzi na tym znacznie lepiej pod względem zarobków. Zwłaszcza młoda, niedoświadczona osoba, która podejmuje się założenia takiej działalności stoi przed wieloma ogromnymi wyzwaniami. Przede wszystkim musi zapoznać się doskonale z kwestiami prawnymi oraz podatkowymi. Wiele takich jednoosobowych działalności gospodarczych nie wytrzymuje próby czasu i zostaje likwidowanych po bardzo krótkim okresie działalności. O jednoosobowej działalności gospodarczej warto wiedzieć kilka optymalnych i podstawowych kwestii. Przede wszystkim główne cele takich firm, to m.in. cel zarobkowy, co oznacza nastawienie na zysk. Musi także wiązać się z prowadzeniem marketingu, do którego wynajmowane są pomieszczenia. Oznacza to, że taki rodzaj prowadzenia firmy ma charakter zorganizowany. Kolejną kwestią jest powtarzalność działań, a także wykonywanie ich we własnym imieniu. Nikt inny z zewnątrz nie jest w stanie wykonywać obowiązków związanych z jednoosobową działalnością gospodarczą. Po założeniu działalności gospodarczej nie trzeba jej rejestrować. Można bowiem dzięki temu uzyskać szereg przywilejów. Do najważniejszych należą brak konieczności zgłaszania działalności gospodarczej do ewidencji, a także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza też, że nie trzeba z tego tytułu płacić składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie trzeba również wtedy płacić zaliczek na podatek, a także nie trzeba prowadzić księgowości, a wystarczy jedynie ewidencja sprzedaży. Z rejestracji jest wyłączona jednoosobowa działalność gospodarcza w takich obszarach jak np. agroturystyka, produkcja wina, czy też rolniczy handel detaliczny. Działalność taka wiąże się z wieloma zaletami, jak i wadami. Przede wszystkim nie trzeba zakładać kapitału przedsiębiorstwa, nie wiąże się to także z kwestią opłacania zakładania samej działalności. Również samo zakładanie, jak i likwidacja działalności gospodarczej jednoosobowej wiąże się ze sporą elastycznością i możliwością zrobienia tego w dowolnej chwili. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ma także szereg różnych rozwiązań, z których możesz skorzystać w zakresie podatków – może więc zoptymalizować sobie podatki płacone przez siebie w taki sposób, jaki uważa za wygodny i korzystny. Przywilejami jest też to, co zostało wspomniane wcześniej, a więc zdecydowanie prostsza obsługa księgowości i niższe koszty jej obsługi. Wadą jest przede wszystkim pełna odpowiedzialność za wszelkie sprawozdania i opłaty, co wiąże się z kwestią przyswojenia olbrzymiej wiedzy na temat przepisów prawnych dotyczącej działalności, której się podejmujemy i w wielu przypadku poza wcześniej wymienionymi także opłacanie składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Większość jednoosobowych działalności gospodarczych powinna być jednak rejestrowana. Można to zrobić na wiele sposobów. Dzisiejszy rozwój multimediów daje nam szanse zrobienia tego poprzez internet, zarówno z użyciem podpisu kwalifikowanego, jak i z możliwością bez użycia tego podpisu, ale także osobiście, stawiając się w określonym urzędzie, czy też wysyłając list polecony do odpowiedniej placówki. Następnie otrzymuje się numer regon, który ułatwia kontakt z Urzędem Skarbowym, czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także pomagającym rozliczać umowy i je zawierać. Jest to także numer, który powinien zawierać się na pieczęciach firmowych. Istotny jest także numer nip, znany jako numer identyfikacji podatkowej nadany zaraz po rejestracji. Jest to numer unikalny identyfikujący każdy podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jest on wymagany głównie przy składaniu zeznań podatkowych dotyczących podatku od towaru i usług, a więc podatku VAT. Te dwa numery są niezbędne, aby prowadzenie działalności gospodarczej było przejrzyste.

Wyliczenie urlopu to prosta sprawa

Wyliczenie urlopu to prosta sprawa

Ludzkie życie toczy się pewnymi schematami. Od momentu urodzenia mija dość długi okres czasu zanim taka osoba dorośnie i zacznie pracować. Z doświadczenia każda dorosła osoba może powiedzieć i wspominać, jak ten czas szybko uciekł. Nawet na dobrą sprawę się nie oglądnęli, a już trzeba było zacząć pracę.
Z pracą jest jednak tak, że większość osób na nią narzeka, jednak często trzeba zacisnąć zęby, ponieważ za coś trzeba żyć. To, jaka kto dostaje pracę zależy od wielu czynników. Sytuacja idealna byłaby taka, gdyby wybór pracy zależał wyłącznie od zainteresowań, wiedzy i wykształcenia. Wiele osób dobrze jednak wie, że nie zawsze są miejsca pracy, które odpowiadają takim oczekiwaniom. Co więcej, jeśli takie miejsca pracy się pojawiają to często otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną graniczy z cudem nie mówiąc już o zatrudnieniu.
Alternatywą dla takiego rozwiązania jest założenie własnej działalności gospodarczej. Tutaj też jednak często pojawiają się schody. Jednym brakuje odwagi, drudzy nie mają wystarczających środków finansowych, a jeszcze inni nie mają po prostu pomysłu.
O ile z brakiem wystarczających środków finansowych można sobie jakoś poradzić o tyle z brakiem pomysłu jest już nieco ciężej. Odwagę można również wypracować sobie podejmując się różnych szkoleń, czy odwiedzając psychologa.
Niemniej jednak wiele osób pomimo narzekania na wykonywaną pracę dalej pozostaje tym samym zakładzie pracy. Ich nadzieją na odpoczynek jest czas wolny. Do czasu wolnego można z pewnością zaliczyć urlop. Wiele osób nie wie jednak, że wyliczenie urlopu nie jest zagadnieniem strasznie skomplikowanym. Warto być świadomym tego, ile tak na prawdę wolnego przysługuje danemu pracownikowi. W tym celu z pomocą przychodzi prawidłowe wyliczenie urlopu wypoczynkowego.
Ilość dni urlopu jest uzależniona od wielu czynników. Niemniej jednak samo wyliczenie urlopu nie jest niczym skomplikowanym. Wiele zależy od tego, ile czasu dana osoba zatrudniona jest w przedsiębiorstwie oraz jakie ma wykształcenie.
W tym momencie wiele osób może zadać pytanie, co wyliczenie urlopu ma do stażu pracy? Okazuje się, że bardzo wiele. Podstawowe dwie wartości urlopu wypoczynkowego to 20 oraz 26 dni. Do 20 dni urlopu uprawnione są osoby, które są zatrudnione mniej niż 10 lat. Łatwo można domyśleć się, że osobom zatrudnionym co najmniej 10 lat przysługuje 26 dni urlopu.
Wiadomo już, dlaczego tak ważny jest staż pracy. Niemniej jednak wielu osobom mogą otworzyć się szeroko oczy, gdy zobaczą, że muszą przepracować co najmniej 10 lat, aby cieszyć się z wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego.
W tej sytuacji z pomocą przychodzi wykształcenie. Wspomniano wcześniej, że poziom wykształcenia ma istotny wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego. Wykształcenie pozwala niejako na automatyczne dopisanie kilku przepracowanych lat, choć tak na prawdę dana osoba jeszcze nigdy nie pracowała.
Okresy ukończonej nauki wliczają się bowiem do stażu pracy. Ilość lat, która jest wliczana zależy od poziomu wykształcenia.
Osoba, która ukończyła zasadniczą szkołę lub jej równoważną otrzymuje trzy lata stażu pracy. W związku z tym podejmując pracę taka osoba musi przepracować siedem lat, aby przysługiwało jej prawo do 26 dni urlopu.
Łatwo się domyśleć, że im wyższe wykształcenie, tym ilość lat liczonych do stażu pracy wzrasta. W odniesieniu do szkoły średniej absolwent może liczyć na automatyczny start na rynku pracy już z pięcioma latami stażu pracy. Doskonale widać tutaj, że osoba kończąca szkołę średnią i podejmując pracę ma już niejako wpisane do stażu pracy pięć lat. Oznacza to, że aby uzyskać prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego taka osoba musi przepracować pięć lat.
W najlepszej sytuacji są osoby, które kończą szkołę wyższą. Wyliczenie urlopu dla takich osób z pewnością nie będzie takie uciążliwe. Osoby z wyższym wykształceniem już na starcie mają dopisane do stażu pracy osiem lat. To oznacza, że wymagane są tylko dwa lata pracy, aby być uprawnionym do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Ważne w tym przypadku jest to, że okresy te nie sumują się. Oznacza to, że osoba z wyższym wykształceniem nie będzie miała trzynastoletniego stażu pracy (szkoła średnia pięć oraz studia osiem). Bierze się tutaj po prostu wartość wyższą, czyli osiem lat.
Wyliczenie urlopu to również zagadnienie ciekawiące osoby zaczynające pracę. Przed nimi dopiero pierwszy urlop i chciałyby wiedzieć, ile faktycznie tego urlopu będzie im przysługiwało.
Wyliczenie urlopu jest bardzo proste. Załóżmy, że osobie przysługuje rocznie dwadzieścia dni urlopu. Jest zatrudniona w pierwszej firmie od trzech miesięcy. Taka osoba chciałaby się dowiedzieć, ile przysługuje im urlopu. Wyliczenie urlopu jest w tym przypadku sprawą prostą. Dwadzieścia dni, jakie przysługuje tej osobie w ciągu roku należy podzielić przez dwanaście miesięcy, czyli tyle, ile składa się na pełny rok. Wynik da odpowiedź na to, jaki wymiar przysługuje pracownikowi po przepracowaniu miesiąca. Aby uzyskać wartość należnego urlopu po trzech miesiącach należy ten wynik przemnożyć przez trzy.

Praca za granicą

Praca za granicą

Do niedawna praca za granicą była czymś zarezerwowanym dla tych najsprytniejszych obywateli, którzy niczego się nie boją i lubią podejmować nowe wyzwania, które jednak nie mają gwarancji powodzenia. Praca za granicą może skończyć się różnie – nawet wtedy kiedy teoretycznie jest, jak to się mówi, zaklepana i pewna. Być może i my wyjeżdżamy, a nasz wyjazd ma kryptonim praca uk. Warto wiedzieć, na co się przygotować. Wielu z nas postrzega zagraniczne kraje jako krainy mlekiem i miodem płynące. Jednak w rzeczywistości bywa różnie. Czasami nastawiamy się na coś wspaniałego, na przeżycie fantastycznej przygody i zapełnienie naszych kieszeni i portfeli dolarami albo euro. Tymczasem przychodzi rzeczywistość i bolesne rozczarowanie, ponieważ żeby coś osiągnąć trzeba mocno się napracować i nic nie jest nam dane za darmo. Oczywiście każdy chciałby nic nie robić ale zarobić pieniądze. Jednak to jest możliwe tylko i wyłącznie w grach losowych, gdzie pieniądze przychodzą za samo wypełnienie kuponu. W każdej pracy trzeba dać z siebie maksimum zaangażowania, aby zostać docenionym i zarobić godne pieniądze. Oczywiście wszyscy znamy stereotypy dotyczące pracy w kraju i na zachodzie. W krajach zachodnich zarabia się większe pieniądze. Chodzi o prosty przelicznik – za te pieniądze można kupić więcej w porównaniu do pensji krajowej. Za granicą za jedną pensję można na przykład kupić więcej sprzętu AGD albo jedzenia, artykułów spożywczych. Warto jednak patrzeć na świat bardziej realnie i nie uznawać wszystkich krajów zachodnich za krainy płynące mlekiem i miodem. Taka postawa może przynieść prawdziwe rozczarowanie i wiele bólu, niespełnione nadzieje. Jeszcze kilkanaście lat temu praca w Wielkiej Brytanii mogła przynieść bardzo duże pieniądze osobom, które się na to zdecydowały. Wyjazdy do pracy w Wielkiej Brytanii były bardzo powszechne szczególnie wśród studentów i ludzi młodych, studenci zarabiali sobie w ten sposób pracując w wakacje na cały następny rok akademicki. Dziś również można spodziewać się opłacalnych propozycji jeśli chodzi o pracę w Wielkiej Brytanii. Trzeba jednak posiadać dobre kwalifikacje oraz wykształcenie a także doświadczenie. Sytuacja nieco się zmieniła w porównaniu do tego co było kilkanaście lat temu. Dzisiaj na granicach praktycznie nie ma już barier. Wyjechać może każdy. Wyjazdy za granicę są niezwykle proste a wszystko przez system łatwych podróży samolotem. Dziś podróże samolotem za granicę są niezwykle tanie, a jeżeli będziemy polować na okazje, możemy zapłacić nawet kilkanaście złotych za wyjazd w jedną stronę. To wręcz śmieszne pieniądze. Kiedyś bardzo powszechne były wyjazdy do pracy w Wielkiej Brytanii autobusem, autokarem. Było to w czasach, kiedy wyjazdy samolotem były dość drogie. Praca za granicą może być doskonałą szansą na przełamanie własnych barier, lęku i strachu. Do takiego wydarzenia trzeba jednak porządnie się przygotować. Jest to ogromna zmiana w życiu, szczególnie dla osób, które nigdy nie były za granicą. Szczególnie warto poznać język obcy kraju, do którego się wybieramy. Pamiętajmy, że może zdarzyć się tak, że będziemy zdani tylko i wyłącznie na siebie, powinniśmy zatem znać przynajmniej podstawowe słowa w obcym języku danego kraju, do którego jedziemy. Jeżeli wybieramy się do pracy poprzez pośrednika dokładnie sprawdźmy tę organizację, agencję. Najlepiej jechać z polecenia znajomych i tutaj musimy być niezwykle ostrożni, ponieważ w dzisiejszych czasach trudno zaufać komukolwiek. Dlatego też wyjazd za granicę musi być dokładnie przemyślana sprawą. Możemy tam przeżyć przygodę życia wiele się nauczyć i wiele zarobić, ale możemy też wiele stracić i nie chodzi tutaj tylko o kwestie finansowe. Możemy zaufać niewłaściwej osobie co może się bardzo niekorzystnie na nas odbić i będziemy spłacać swój dług finansowy przez długie lata, ale też możemy zachorować na depresję i stracić zaufanie do ludzi. Wyjazd do pracy za granicę z osobą bliską jest doskonałym sprawdzianem dla tej relacji, przyjaźni, albo relacji rodzinnej być może od dawna pielęgnowanej, a być może dawno już zapomnianej, która dopiero na nowo się odradza. Za granicą tak samo zresztą jak w Polsce, powinniśmy zawsze mieć oczy i uszy szeroko otwarte, powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na to co podpisujemy, gdzie składamy własnoręczny podpis. Praca za granicą może być prawdziwą szkołą życia, z której możemy wrócić jako zwycięzcy albo jako przegrani. Nawet jeżeli praca za granicą nam się nie powiedzie, nie oznacza to, że mamy się poddać. Zawsze możemy spróbować swojego szczęścia w ojczystym kraju. Życie na emigracji na pewno nie jest opcją dla każdego i nie chodzi tu tylko o zadeklarowanych patriotów. Wiele osób najzwyczajniej w świecie nie potrafi odnaleźć się na emigracji i nie ma w tym nic złego, ponieważ ci sami ludzie mogą być wspaniałymi pracownikami tutaj, w kraju i tutaj w 100% jak to się mówi potocznie, świetnie ogarniać życie. Na pewno warto spróbować pracy za granicą, warto to zrobić z wielu względów, warto podjąć wyzwanie.

Co zrobić, gdy potrzebujemy gotówki?

Co zrobić, gdy potrzebujemy gotówki?

Polacy zarabiają coraz więcej, nasza gospodarka przeżywa rozkwit. W ostatnich latach znacząco spadła stopa bezrobocia, w dużych miastach nie pracują jedynie ci, którzy nie chcą tego robić albo nie muszą lub nie mogą ze względów zdrowotnych. To dobra nowina dla społeczeństwa, ale nie do końca dobra dla biznesmenów i inwestorów. Dlaczego? Już tłumaczę! Rynek wymusza wzrost wynagrodzeń, ponieważ miejsc pracy jest coraz więcej, a pracowników coraz mniej. Firmy, które płacą najniższą krajową pensję muszą starać się zdobywać pracowników z innych krajów. I tak w ciągu ostatnich lat staliśmy się dla biedniejszych państw, tym, czym Anglia była dla Polaków jeszcze nie dawno. Oferujemy pracę bardzo dużej ilości ludzi zza wschodniej granicy. Właściwie wszędzie spotkamy pracujących u nas obywateli Ukrainy lub Indii. Polacy nie chcą pracować za najniższą pensję, pracodawca nie chce płacić więcej, więc szuka tańszych pracowników. Jest to zrozumiałe, nagły wzrost gospodarczy podnosi też ceny w sklepach. Jest bardzo drogo, a w niektórych branżach od paru lat można liczyć tylko na podwyżkę inflacyjną, nic więcej. Ludzie szukają więc lepszych ofert, ponieważ chcemy żyć na lepszym poziomie. Zależy nam na budowie domu lub na kupnie mieszkania, chcemy mieć porządny samochód i wakacje egzotyczne raz w roku. Pragniemy posyłać nasze dzieci do dobrych szkół oraz na różne kursy. Wysyłamy nasze dzieci na obozy oraz na warsztaty językowe, wszystko to w trosce o ich przyszłość i karierę. Chcemy dać im dobry start, którego my nie koniecznie doświadczyliśmy. Życie po komunizmie było ciężkie, teraz się z tego powoli podnosimy i staramy się czerpać z życia co najlepsze. Czasami jednak przeholujemy i brakuje nam pieniędzy. Wyjechaliśmy na wakacje, a po przyjeździe okazało się, że nasz samochód jest całkiem zepsuty. Jego naprawa kosztować ma bardzo dużo i nie możemy z nią zwlekać ponieważ samochód to nasze niezbędne narzędzie do pracy. Co wtedy robimy? Mamy kilka opcji, każda z nim ma swoich zwolenników i przeciwników. Możemy zapożyczyć się u rodziny. Czasami jednak wolimy tego nie robić, bo wiemy, że potem rodzina będzie to wykorzystywać i będzie nam przez dziesięć następnych lat wypominać, że wtedy nam pomogli. Jeśli szybko potrzebujemy kwotę to możemy skorzystać z krótkoterminowych pożyczek od parabanków albo instytucji finansowych o lepszej renomie niż popularne chwilówki. Pożyczamy daną kwotę i mamy określony czas na jej spłatę. Spłata całości musi nastąpić w wyznaczonym czasie, bo w przeciwnym razie może to być nasza najdroższa w całym życiu pożyczka. Pożyczki takie potrafią być bardzo niekorzystnie oprocentowane, dostajemy je od ręki, właściwie nie musimy przedstawiać żadnych dokumentów potwierdzających nasz dochód, nie jest też sprawdzana nasza zdolność kredytowa. Nie badają też naszej historii kredytowej. Po prostu każdy kto przyjdzie z ulicy z dowodem osobistym otrzymuje od ręki pożyczkę na niedużą kwotę. Pamiętać musimy żeby ją spłacić w wyznaczonym okresie, to naprawdę bardzo istotne i ważne. Płacimy więc mechanikowi, naprawiamy samochód i za miesiąc pozbywamy się długu i zamykamy ten rozdział w naszym życiu. Inną kwestią są pożyczki i kredyty, które spłaca się przez całe życie albo przez jego zdecydowaną większość. Są to zwykle kredyty brane na budowę domku albo kredyt na działkę. Zabieramy je w banku. Tutaj musimy dopełnić całej biurokracji z tym związanej. Jeśli nie chcemy tego robić sami to idziemy do pośrednika bankowego. Pośrednik finansowy przedstawia nam wszystkie oferty banków (albo przynajmniej te, z którymi współpracuje), doradza i wybiera dla nas najbardziej atrakcyjną ofertę. Kiedy decydujemy się na nią to załatwia za nas wszystkie formalności. Dajemy mu nasze dokumenty, wszystko to co jest wymagane przez bank, a po pewnym czasie dostajemy do podpisania umowę kredytu. Taka umowa musi być rzetelnie przez nas przeczytana i porównana z tym co obiecywał pośrednik. Nie mógł nas okłamać, bo etyka zawodowa oraz prawo polskie mu na to nie pozwala. Warto jednak nie wierzyć nikomu na słowo i dokładnie zapoznać się z treścią umowy i z warunkami odstąpienia od kredytu, mamy na to zawsze określony czas. Nie musimy nic płacić pośrednikowi, bo zrobi to za nas bank. Taką mają umowę. Pośrednik zarabia dużo, więc będzie robił wszystko, abyśmy byli zadowoleni i zechcieli zabrać kredyt przy jego udziale. Ratę spłaca się co miesiąc aż do całkowitej spłaty kredytu, warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu kredytu od wypadków losowych. Na przykład od naszej groźnej choroby albo od śmierci. Jeśli nie chcemy płacić pośrednikowi możemy sami się wybrać na wycieczkę po bankach. Zapewniam jednak, że po takim dniu będziemy wyczerpani, zdenerwowani i będziemy mieli ogromny mętlik w głowie. Chyba, że dokładnie wiemy jaki kredyt chcemy otrzymać, i który bank da nam dokładnie to czego potrzebujemy. Musimy jednak wiedzieć, że czasami pośrednik dostanie dla nas lepszą ofertę niż my byśmy mogli dostać. Może też wynegocjować dogodniejsze warunki i mniejszy wkład własny.

Studia podyplomowe po licencjacie.

Studia podyplomowe po licencjacie.

Nauka w uczelni wyższej, czyli studia jest udziałem większości absolwentów szkół ponadpodstawowych. Na 434 uczelniach w Polsce studiuje obecnie prawie 1300 tysięcy studentów. Jest to o prawie pięć procent mniej niż rok wcześniej, ale spadek liczby studiujących jest wyłącznie skutkiem niżu demograficznego i nie ma związku ze spadkiem popularności studiów w naszym kraju. Jeszcze stosunkowo niedawno, w połowie ubiegłego stulecia posiadanie wykształcenia wyższego zarezerwowane było dla elit intelektualnych, politycznych, finansowych. Wykształcenie wyższe było luksusem, a osoby z dyplomami wyższych uczelni mogli przebierać w propozycjach zatrudnienia jak w ulęgałkach. Dzisiaj sytuacja się zmieniła diametralnie – w mniejszości są ludzie bez wykształcenia, a przebierać mogą pracodawcy, a nie poszukujący pracy absolwenci szkół wyższych.
Decyzja o rozpoczęciu studiów to nie tylko wybór rodzaju uczelni i kierunku studiów, ale również wybór stopnia studiów. Większość studentów decyduje się po maturze na studia magisterskie jednolite. Są to pięcioletnie studia na kierunkach uniwersyteckich, trwające pięć i pół roku studia techniczne lub sześcioletnie medyczne. W zależności od typu szkoły absolwent takich studiów otrzymuje tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo lekarza (medycyny, stomatologii, weterynarii). Wiele kierunków studiów można jednak realizować w podziale na stopień pierwszy i drugi, czyli poprzez ukończenie dwóch odrębnych form kształcenia na poziomie szkoły wyższej.
Studia stopnia pierwszego to licencjaty lub techniczne studia dla inżynierów. Licencjat wymaga trzech lat nauki, studia inżynierskie są o jeden semestr dłuższe. Nie można na tym poziomie studiować medycyny czy prawa. Po napisaniu i obronie pracy dyplomowej a następnie uzyskaniu dyplomu ukończenia uczelni, absolwenci mają prawo rozpocząć studia drugiego stopnia. Są to z reguły czterosemestralne studia obejmujące swym programem przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne będące rozszerzeniem w stosunku do poziomu studiów pierwszego stopnia. Końcem studiów drugiego stopnia jest obrona samodzielnie napisanej pracy magisterskiej. Tytuł magistra lub magistra inżyniera jest potwierdzeniem zdobycia wykształcenia wyższego pełnego.
Osoby nieprzeciętnie zdolne i bardzo pracowite, które chcą swoją przyszłość zawodową związać z nauką i pracą dydaktyczną na uczelni, mogą podjęć się studiów trzeciego stopnia, czyli studiów doktoranckich. Studia doktoranckie trwają minimum dwa lata, a ich program ma na celu przygotować doktorantów do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej. Jeśli badania dotyczą bardzo trudnych zagadnień, przez co na ich wykonanie potrzebne jest więcej czasu, studia doktoranckie można wydłużyć do czterech lat. Po tym czasie studenci – doktoranci przedstawiają swoje badania, wyniki, wnioski w formie pracy naukowej – pracy doktorskiej. Jej publiczna obrona, to wykład wygłoszony w obecności autorytetów naukowych, a częstymi gośćmi prelegenta są członkowie jego rodziny i przyjaciele. Pozytywny wynik uzyskany za pracę i akceptacja komisji są równoznaczne z nadaniem doktorantowi naukowego tytułu doktora nauk.

Czy ukończenie studiów wszystkich szczebli kończy drogę edukacyjną? Formalnie tak – wyżej kształcić się już nie można. Ale można, trzeba i warto uczyć się dalej poprzez inne formy edukacyjne, aby rozszerzać swoją wiedzę, pogłębiać umiejętności praktyczne, zmieniać kwalifikacje zawodowe. Najlepszym sposobem na takie kształcenie są studia podyplomowe. Podyplomowe, czyli po dyplomie – znakiem tego jest wymóg posiadania dyplomu studiów wyższych. Każdy stopień studiów do tego uprawnia. W polskich uczelniach są studia podyplomowe po licencjacie i po studiach magisterskich czy doktoranckich.
Podjęcie nauki w zakresie nowych kompetencji zawodowych jest szczególnie ważne dla osób, które nie mają wystarczających kwalifikacji do objęcia nowego stanowiska, są zagrożone utratą pracy i szybko muszą zdobyć nowy zawód. Studia podyplomowe po licencjacie to świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie uważają siebie za atrakcyjnych uczestników rynku pracy – nie mogą znaleźć zatrudnienia stałego, dobrze płatnego, satysfakcjonującego i służącego rozwojowi osobistemu. Zamiast automatycznej decyzji o kontynuacji nauki na studiach magisterskich warto najpierw zapoznać się z ofertą studiów podyplomowych. Zdobycie nowych kwalifikacji jest łatwiejsze i trwa krócej, niż podczas studiów stopnia drugiego.
Studia podyplomowe są z reguły studiami płatnymi. Jednak coraz częściej uczelnie poprzez liczne projekty edukacyjne pozyskują zewnętrzne środki finansowe i dzięki temu coraz częściej można znaleźć studia podyplomowe darmowe lub z symboliczną wysokością czesnego.
Studia podyplomowe są ciekawą propozycja dla osób zamierzających zakończyć karierę zawodową i przejść na emeryturę. Ukończenie nowych studiów może stać się początkiem ich nowej aktywności zawodowej prowadzonej we własnej firmie. Samozatrudnienie przy jednoczesnej emeryturze to nie tylko sposób na zagospodarowanie wolnego czasu, ale przede wszystkim metoda osiągania wysokich dochodów.

Zarabianie pieniędzy w domu, jak się za to zabrać.

Zarabianie pieniędzy w domu, jak się za to zabrać.

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad tym jak dorobić do swojej co miesięcznej pensji, to mamy na to wiele możliwości. Możemy skorzystać zarówno z metod sprawdzonych, które od lat przynoszą zarobek, lub spróbować wymyślić coś swojego, indywidualnego. W zależności od tego, czy jesteśmy ludźmi kreatywnymi, czy też nie to czeka na nas wiele pomysłów. Zacznijmy jednak od początku. Zakładanie swojego pierwszego biznesu możemy podzielić zarówno na ten, do którego potrzebujemy wielkich inwestycji na start, jak i tych za które możemy zabrać się praktycznie za darmo. Na początku jednak, zanim zaznajomimy się z rynkiem to lepiej będzie dla nas, kiedy nie będziemy zaczynać od inwestowania. Decyzję jednak każdy z nas powinien podjąć samodzielnie. Przejdźmy jednak do sprawdzonych pomysłów na zarobek, które od lat przynoszą korzyści materialne. Jeśli chcemy pracować w domu, powinniśmy wygospodarować sobie pewne miejsce w naszym mieszkaniu do tego, żeby móc tworzyć biżuterię z różnych ciekawych materiałów. Jeśli chcielibyśmy osiągnąć sukces w tej branży to przede wszystkim powinniśmy zadbać o znalezieniu hurtowni, która będzie oferowała nam materiały najwyższej jakości. Pamiętajmy, że zadowolony klient zawsze wróci do naszego sklepu, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że przynajmniej raz na jakiś czas będziemy mieli z niego sprzedaż. O ile produkcja biżuterii jest raczej zawodem dla kobiet, to mężczyźni również znajdą tutaj coś dla siebie. Możemy zająć się pomocą swojej żonie w procesie kompletowania zamówień, lub zająć się wysyłką przedmiotów do klientów. Dzięki temu, może nam z tego wyjść całkiem fajny biznes rodzinny. Zastanówmy się, czy nie byłoby pięknie budzić się rano w pracy, wykonywać swoje obowiązki o dowolnej porze dnia i nocy. Jeśli tylko czujemy się na siłach, to spróbujmy swoich możliwości w tej branży, a na pewno będziemy zadowoleni. Pamiętajmy, że być może w internecie znajdziemy dość dużą konkurencję, jednak każdy tutaj znajdzie swoich klientów. W takiej domowej produkcji liczy się przede wszystkim kreatywność, dlatego jeśli będziemy posiadali ładne projekty, które trafią w gusta klientów to na pewno będziemy mieć sprzedaż na wysokim poziomie. Musimy również mieć świadomość tego, że kobiety często zmieniają elementy swojego ubioru, co również będzie działało na naszą korzyść. Jeśli jednak biżuteria nie leży w naszym guście to możemy spróbować wejść w branżę zabawek dla dzieci. Jak pewnie już zdążyliśmy zauważyć to rodzice dla swoich pociech zrobią dosłownie wszystko. Dzieci wprost uwielbiają zabawki, dlatego na ich produkcję zawsze będzie popyt. Jeśli mamy w sobie pokłady kreatywności, to na pewno uda nam się wymyślić jakiś ciekawy projekt pluszaka. Możemy również spróbować swoich sił w produkcji zabawek dla dzieci z drewna, na których zarabianie pieniędzy w dzisiejszych czasach może przynieść wiele korzyści. Pamiętajmy, że dziś ludzie wprost kochają wyroby z drewna, które pasują dosłownie od każdego rodzaju wnętrza. Jeśli więc posiadamy odpowiednie narzędzia i trochę miejsca w garażu, możemy zająć się taką produkcją. Czasami wydaje nam się, że umiejętność szycia to relikt przeszłości. Dzisiaj jednak własnoręczne wyroby są bardzo popularne w wielu domach. Możemy zarówno spróbować swoich sił w produkcji chust dla matek noszących dzieci na rękach. To dziś bardzo popularny sposób na to, żeby odciążyć swój kręgosłup podczas dźwigania. Jeśli uda nam się wymyślić jakiś ciekawy wzór, to na pewno podbijemy nim rynek. Jak jesteśmy już przy szyciu to możemy również zainteresować się produkcją własnoręcznie wykonanych plecaków. Może jeszcze nigdy o tym nie słyszeliśmy, ponieważ nie ma zbyt wiele osób, które by takie plecaki wykonywały, jednak gwarantuję, że popyt na nie jest niezwykle wysoki. Jeśli uda nam się stworzyć ciekawe modele to po jakimś czasie na pewno będzie o nas głośno w internecie. Pamiętajmy, że najlepiej będzie, jeśli zaczniemy reklamować swoje produkty na Facebook. Jeśli zarejestrujemy się na przeróżnych grupach sprzedażowych i tematycznych to uzyskamy wprost nieograniczony dostęp do klientów. Możemy również założyć specjalny fanpage swojego produktu, który za jakiś czas może zacząć być bardzo rozpoznawalny. Jak widać pomysłów na promowanie swojego biznesu jest naprawdę wiele, najlepiej będzie jeśli połączymy wszystkie te elementy to będziemy mieli pewność, że dobędziemy popularność. Pamiętajmy również, że dobry produkt broni się sam, im więcej sztuk porządnych rzeczy sprzedamy, tym częściej możemy liczyć na polecenie nas. To jest chyba jedna z najlepszych form reklamy, nic tak nie działa na człowieka jak to, kiedy będzie miał z jakimś produktem do czynienia osobiście. Jeśli więc uda nam się stworzyć coś naprawdę wysokiej jakości to na pewno zdobędziemy nowych klientów przez polecenie. Jak widać pomysłów na biznes jest wiele, wystarczy, że sami odnajdziemy sobie własną drogę do rozpoczęcia produkcji. Możemy zatem wybrać drogę sprawdzoną przez innych ludzi, lub spróbować stworzyć swoją własną ścieżkę.